FLOW CHART ขั้นตอนการใช้ "ระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์"

รายละเอียดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอตำแหน่งได้ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นที่ 2 การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วในขั้นที่ 1 สามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ถ้ามีจุดที่ต้องแก้ไขจะมี comment กลับมาแจ้งท่านในระบบ

ขั้นที่ 3 การยื่นเอกสารไปยังงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นที่ 4 ติดตามสถานะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • 1

  เตรียมเอกสาร

 • 2

  เอกสารรอตรวจสอบ

 • 3

  ผ่านการตรวจเอกสารทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

 • 4

  เจ้าหน้าที่ HR รับเรื่องอย่างเป็นทางการ (หลังจากผ่านการตรวจเอกสารทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว)

 • 5

  เจ้าหน้าที่ HR ดำเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะฯ เพื่อพิจารณารับรอง

 • 6

  เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ (อ.วจ.) พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการที่เสนอและสรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายนอกเพื่ออ่านผลงาน

 • 7

  เจ้าหน้าที่ HR ตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชีรายชื่อและสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายนอกเสนอประธาน อ.วจ. ลงนามรับรอง.

 • 8

  ส่งเรื่องไปยังคณะวุฒยาจารย์ (วจ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • 9

  คณะวุฒยาจารย์เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม วจ. เพื่อพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ.

 • 10

  คณะวุฒยาจารย์แจ้งผลการพิจารณารับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อให้คณะฯ ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ.

 • 11

  เจ้าหน้าที่ HR ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วเสนอไปยัง วจ. เพื่อออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ

 • 12

  เจ้าหน้าที่ HR เสนอจดหมายเรียนถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอผู้ช่วยเลขาฯ อ.วจ. ลงนาม

 • 13

  ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) ตามเกณฑ์ข้อบังคับ.

 • 14

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 1 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา

 • 15

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 2 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา.

 • 16

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 3 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา.

 • 17

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 4 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา

 • 18

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 5 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา

 • 19

  นัดประชุม READERS กรณีผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์

 • 20

  เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม อ.วจ. ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อรับรองผลการประเมิน

 • 21

  เจ้าหน้าที่ HR สรุปเอกสารผลการประเมินเสนอท่านคณบดี เพื่อลงนาม (แนวตั้ง แนวนอน)

 • 22

  ส่งเรื่องไปยังคณะวุฒยาจารย์ (วจ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

 • 23

  เจ้าหน้าที่ วจ. ตรวจสอบแล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะวุฒยาจารย์ จุฬาฯ เพื่อรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการ.

 • 24

  เจ้าหน้าที่ วจ. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • 25

  กรณี สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวุฒยาจารย์จะส่งจดหมายแจ้งให้อาจารย์ผู้ขอทราบโดยตรงและแจ้งให้คณบดีทราบ

 • 27

  กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวุฒยาจารย์จะส่งผลการอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สบม. เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง/เปลี่ยนสัญญา ในลำดับต่อไป

 • 28

  Congratulation