FLOW CHART ขั้นตอนการใช้ "ระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์"

รายละเอียดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอตำแหน่งได้ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นที่ 2 การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วในขั้นที่ 1 สามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ถ้ามีจุดที่ต้องแก้ไขจะมี comment กลับมาแจ้งท่านในระบบ

ขั้นที่ 3 การยื่นเอกสารไปยังงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นที่ 4 ติดตามสถานะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • 1

  เตรียมเอกสาร

 • 2

  เอกสารรอตรวจสอบ

 • 3

  ผ่านการตรวจเอกสารทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

 • 4

  เจ้าหน้าที่ HR รับเรื่องอย่างเป็นทางการ (หลังจากผ่านการตรวจเอกสารทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว)

 • 5

  เจ้าหน้าที่ HR ดำเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะฯ เพื่อพิจารณารับรอง

 • 6

  เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ (อ.วจ.) พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการที่เสนอและสรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายนอกเพื่ออ่านผลงาน

 • 7

  เจ้าหน้าที่ HR ตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายนอกแล้วติดต่อทาบทาม.

 • 8

  ส่งเรื่องไปยัง สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • 9

  สบม. เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ.

 • 10

  สบม. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วส่งประกาศมายังคณะฯ เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป.

 • 11

  เจ้าหน้าที่ HR เตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลงานเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และขอวันประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ.

 • 12

  เจ้าหน้าที่ HR เสนอจดหมายเรียนถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอผู้ช่วยเลขาฯ อ.วจ. ลงนาม

 • 13

  ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) ตามเกณฑ์ข้อบังคับ.

 • 14

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 1 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา

 • 15

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 2 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา.

 • 16

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 3 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา.

 • 17

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 4 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา

 • 18

  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลำดับที่ 5 ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา

 • 19

  ประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการจาก READERS เพื่อรับรองผล........

 • 20

  เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม อ.วจ. ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อรับรองผลการประเมินจาก Readers.

 • 21

  เจ้าหน้าที่ HR สรุปเอกสารผลการประเมินผลงานทางวิชาการเสนอท่านคณบดี เพื่อลงนาม

 • 22

  ส่งเรื่องไปยัง สบม. จุฬาฯ เพื่อรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

 • 23

  สบม. ส่งเรื่องไปยัง วจ. เพื่อตรวจสอบแล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะวุฒยาจารย์ จุฬาฯ เพื่อรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการ.

 • 24

  คณะวุฒยาจารย์เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • 25

  กรณี สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ คณะวุฒยาจารย์จะส่งจดหมายแจ้งให้อาจารย์ผู้ขอทราบโดยตรงและแจ้งให้คณบดีทราบ

 • 27

  กรณี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ คณะวุฒยาจารย์จะส่งผลการอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สบม. เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป

 • 28

  กรณีตำแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องเตรียมข้อมูลอาจารย์ผู้ขอเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แล้วเสนอไปยังกระทรวง อว. เพื่อพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป

 • 29

  ประกาศแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ในราชกิจจานุเบกษา.

 • 30

  ตำแหน่งศาสตราจารย์ กระทรวง อว. ออกคำสั่งแต่งตั้งและส่งเรื่องมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้ขอทราบต่อไป Congratulation