คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการออนไลน์

Online Academic Title Application System (OATAS)

สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ได้ที่นี่

FLOW CHART ขั้นตอนการใช้ "ระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์"

รายละเอียดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นที่ 2 การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นที่ 3 การยื่นเอกสารไปยังงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นที่ 4 ติดตามสถานะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ